ZAMĚSTNANCI ÚSTAVU

Mgr. Petr Novák

Od února 2018 vedoucí ústavu. Na Mendelově univerzitě v Brně působí od roku 2014. Věnuje se výuce, tlumočení a překladům z/do anglického a německého jazyka. Má zkušenosti s vedením projektů z dotačních programů OPVK, které se zaměřovaly na metodiku  a didaktiku výuky odborného jazyka.  V minulosti se zabýval tvorbou e-learningových modulů a webových stránek zaměřených na interaktivní metodu výuky pro žáky středních škol.

Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího ústavu. V roce 2013 dokončila doktorský studijní program Rostlinolékařství se zaměřením na entomologii na AF Mendelu. V současné době se ve své vědecké činnosti věnuje ekologickému a konvenčnímu zemědělství jak v regionálních oblastech, tak v zemích třetího světa, entomologii, ekologii,léčivým rostlinám, genovým zdrojům a integrované ochraně rostlin. Na FRRMS působí od  roku  2012 jako odborná asistentka se zaměřením na výuku anglického jazyka.

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

V roce 2010 absolvoval doktorský program Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007-2009 se tamtéž věnoval studiu Sociální a kulturní ekologie. Současně prošel celoživotním vzděláváním v oboru Výchovný poradce a Metodik sociálně patologických jevů na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V letech 1999-2014 studoval obor Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

V současné době se věnuje výzkumu retence interních pacientů terapeutických komunit v Peru, Nikaragui a České republice. V roce 2013 publikoval na FRRMS MENDELU monografii zaměřenou na léčbu drogové závislosti tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie nazvanou "Dům, kde se zpívá". V minulém roce pak spolu s početným zahraničním týmem odborníků publikoval v edici Folia Universitatis knihu "A reader in ethnobotany and phytotherapy". Absolvoval arte-terapeutický výcvik v Gracent v.o.s. Hovoří plynně anglicky a španělsky.

Ing. Nahanga Verter, Ph.D.

Držitel diplomu z bankovnictví a financí (ADF, Benue State University Markurdi, Nigerie, 2001) a veřejné správy (ADPA, Federal University of Agriculture Makurdi, Nigerie, 2006). Absolvent magisterského studijního programu Regionální rozvoj na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (Socioeconomic and Environmental Development of Regions, 2013). V současné době na PEF MENDELU pokračuje v doktorském studiu v oboru Řízení a ekonomika podniku. Od září 2013 učí na FRRMS kurzy angličtiny pro středně pokročilé a pokročilé. Hlavními oblastmi jeho výzkumu jsou migrace, mezinárodní obchod a problematika rozvoje.

Mgr. Hamza Messari, Ph.D.

Od roku 2014 odborný asistent a lektor francouzštiny, španělštiny a arabštiny na Mendelově univerzitě v Brně. Držitel doktorského titulu z oblasti románských jazyků a filologie (Masarykova univerzita v Brně, 2009). Autor jazykových učebnic, specialista v interkulturní komunikaci.

Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.

V roce 2015 dokončila doktorské studium českých dějin na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. O rok dříve úspěšně absolvovala učitelství angličtiny pro střední školy na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Věnuje se především otázce nacionalismu v multilingvním prostředí Rakouska-Uherska a literární činnosti emigrace v anglosaském prostředí.

PhDr. Ivana Malovičová

Jako asistentka a lektorka anglického jazyka na Ústavu jazykových a kulturních studií Mendelovy univerzity působí od roku 2017, současně také učí od roku 1997 na Masarykově univerzitě v rámci Centra jazyků, kde řadulet působila jako zakládající členka a vedoucí společného jazykového oddělení na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě. 

Svou bohatou zkušenost s výukou akademické a odborné angličtiny uplatňuje v kurzech angličtiny nabízených pro studenty Mendelovy univerzity.

Ve výuce podporuje autonomní přístup učení se, vybízí k motivaci, klade důraz na komunikační dovednosti, dovednosti soft-skills a prezentační dovednosti. 

Má zkušenost s multikulturním prostředím, s výukou mezinárodních studentů, s tématy, které se týkají kulturních rozdílů a s výukou angličtiny pro studium a stáže v zahraničí.

Svůj titul PhDr. získala v oboru Moderní filologie - angličtina na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Mgr. et Mgr. Irena Býčková

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně -- obory: Překladatelství německého jazyka (2011), Německý jazyk a literatura (2012), Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (2014). V roce 2011 úspěšně absolvovala speciální měsíční kurz "Deutsch als Wirtschaftssprache" na Ruprecht-Karls-Universität v německém Heidelbergu. Zde také absolvovala kurz k Německé obchodní korespondenci. Vyučovala na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Pracovala i jako překladatelka a tlumočnice ve strojírenské firmě. Na FRRMS MENDELU působí od září 2014. Její oblastí zájmu jsou také překlady z/do německého jazyka.

Mgr. Lea Hasíková

Vyučuje, překládá, tlumočí a komunikuje v různých oblastech anglického odborného jazyka. Mimo pracovní náplně ji zaujalo např. tlumočení při zkouškách profesní odborné způsobilosti cizinců, pro evaluační a akreditační komise na MENDELU, na svatbách, a to jak formálně, tak i při hostině... Učit začala již jako studentka státní jazykové školy v Brně. Nejprve na středních a vyšších odborných školách, posléze ve firmách a mateřských školkách. Věnuje se studentům ve věku 2 až 70 let, nejlépe se jí však pracuje s vysokoškoláky. Na MENDELU působí od roku 2002. Od roku 2005 se venuje tvorbe e-learningovych opor. Je členkou Organizace volného času pro seniory. Prohlubuje své znalosti ruského jazyka.

IngDastan Bamwesigye, B.A (Hons), MSc.

Dastan Bamwesigye je držitelem magisterského titulu v oboru Regionální rozvoj (Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů), který získal na Mendelově univerzitě v Brně. Bakalářský titul v oboru Sociální práce a administrativa obdržel na Kyambogo University, Uganda.

Kromě práce na pozici odborného asistenta vyučuje od roku 2016 anglický jazyk na soukromé jazykové škole JIPKA. Kromě toho v minulosti působil jako odborný asistent na Komenského univerzitě v Bratislavě (březen - květen 2017), spoluřešitel projektu v The Center for International Development and Environmental Research (ZEU, Německu) a na Justus Liebig Universität Giessen (Německo, 2015).

Oblasti zájmu Dastana Bamwesigye zahrnují makroekonomiku, lesní hospodářství, regionální ekonomiku a jazyky (angličtinu, latinu, francouzštinu a kiswahili).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5114-443X

 

Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2018

Odpovědnost za stránku:

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.