Koncepce výuky cizích jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií


Při výuce cizích jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií je kladen prvořadý důraz na rovné příležitosti domácích a zahraničních studentů, kteří se přihlásili na studijní programy Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia nebo Regional Development a International Territorial Studies na FRRMS MENDELU.

Výuka cizích jazyků probíhá výhradně v jazycích, které jsou vyučovány od začátečnické až po odbornou úroveň (tzn. v angličtině, španělštině, němčině, francouzštině a ruštině). Výklad gramatiky neprobíhá přes mateřský ani anglický jazyk. Dva světové jazyky jsou v UIS sice evidovány rovněž v anglické verzi (jedná se o Španělštinu pro začátečníky v angličtině 1, 2 a Francouzštinu v angličtině 1, 2), angličtina je však v těchto předmětech používána pouze k administrativním účelům. Využití druhého jazyka v přímé výuce považujeme za bezpředmětné, neboť pro výklad a procvičování pravidel a slovní zásoby daného jazyka existuje dostatečné množství interaktivních metod a aktivit, které jsou jej schopny suplovat.

Do výuky na Ústavu jazykových a kulturních studií jsou stále více zapojováni rodilí mluvčí (např. z Běloruska, Maroka a Peru), kteří pomáhají studentům zejména ke zlepšení konverzačních schopností. Významnou část personálu ústavu tvoří externisté-praktikanti z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů, kteří dosáhli minimální kvalifikační úrovně (C1 dle SERR). Nepopiratelnou výhodou všech zaměstnanců ústavu v neposlední řadě je, že kromě praktických lektorských zkušeností mají rovněž bohaté znalosti z celé řady různorodých vědních oborů (antropologie, agronomie, gender studies, ekonomie, management, komerční právo, entomologie, technologie potravin, aj.).

Poskytujeme následující struktury jazykového programu jako jsou:

  • deskriptory k určení potřebné jazykové kompetence v rovině aktivní a pasivní znalosti
  • prezentace na základě publikovaných materiálů s cílem sumarizovat odborný text vlastními slovy
  • konverzace

Zabýváme se pretestováním jazykových znalostí studentů, rozřazovací testy jsou samozřejmostí. Každý student je v během semestrální výuky průběžně hodnocen. Víceúrovňové výsledky nám pomáhají získat hlubší a širší poznatky o konkrétních potřebách studentů. Při realizaci výzkumu vždy postupujeme podle zásad jazykového auditu. Jsme přesvědčeni, že jazykové kompetence získané na naší fakultě zcela uspokojí potřeby absolventů i jejich potenciálních zaměstnavatelů.

Ústav jazykových a kulturních studií má uzavřeny rámcové smlouvy o spolupráci s mezinárodními organizacemi a soukromými jazykovými školami, které nad rámec výuky na fakultě poskytují své služby studentům za úhradu dle aktuálně platného ceníku.

S NÁMI POROZUMÍTE!
Úspěch je samozřejmost!
Ultra posse nemo obligatur

 

Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2015

Odpovědnost za stránku:

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.